21. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

 Ve čtvrtek 9. září 2021 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/21
 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-15-2013518/VB/01 – ČEZ Distribuce a.s.
 3. Smlouva s f. Calypso Group na vybudování multifunkčního hřiště
 4. Pořízení měřiče rychlosti – ke vjezdu do obce
 5. Žádost charity č.j. 464/21
 6. Žádost Moped klub Břehy č.j. 531/21
 7. Žádost č.j. 533/21 – p. Reichman
 8. Veřejná prostranství a studie jejich využítí – pořízení studie a podkladů pro dotace
 9. Pořízení informační tabule a skládacích map – „tzv. malované mapy“
 10. Schválení další etapy rekonstrukce chodníků v obci dle projektu PD Servis Pardubice
 11. Pořízení projektové dokumentace pro přestavbu podkroví mateřské školky
 12. Pořízení projektové dokumentace pro stavbu venkovní učebny ZŠ

Stručná zpráva z jednání

 • OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2021 a 3/2021.
 • OZ schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. u novostavby v ulici Na Pískách.
 • OZ ze tří oslovených firem vybralo a schválilo smlouvu o dílo s firmou Calypso Group na rekonstrukci stávajícího hřiště u ZŠ Břehy za 1.276.187 Kč. Zmiňovaný projekt na rekonstrukci hřiště se na žádném veřejném zasedání neprojednával. Ve 12. zápisu z 24. 6. 2020 OZ pověřilo starostu s ředitelkou ZŠ zajištěním projektu a v 15. zápisu z 26. 11. 2020 je již projekt hotový. Není tedy možné dozvědět se, kdo projekt dělal a za kolik. Práce začnou hned bez ohledu na to, jestli bude již podaná žádost o dotaci u Národní sportovní agentury úspěšná či nikoliv, což není v rozporu s dotačními podmínkami.
 • OZ schválilo pořízení druhého měřiče rychlosti u vjezdu do obce ze směru od Sopřeče, a to v obydlené oblasti mezi mostkem a křižovatkou. Předpokládaná cena je 50.000 Kč bez DPH.
 • OZ schválilo dar Charitě Pardubice ve výši 5.000 Kč z důvodu péče o občanku Břehů.
 • OZ schválilo dar na činnost Moped klubu Břehy ve výši 25.000 Kč.
 • OZ schválilo dar 5.000 Kč panu Reichmanovi jako příspěvek na úpravu obecního pozemku za jeho plotem.
 • OZ schválilo pořízení studie využití veřejného prostranství na revitalizaci návsi bratranců Veverkových a požární nádrže Ing. arch. Vavřečkou za 47.000 Kč bez DPH. Studie a následně i projekt bude potřebný pro žádost o dotaci na tuto revitalizaci.
 • OZ schválilo pořízení ručně malované mapy s prezentací obce zahrnující informační tabuli s mapou 100×150 cm a 80 ks skládacích cyklomap za 15.840 Kč bez DPH.
 • OZ schválilo smlouvu o dílo s Petrem Zieglerem za 424.200 Kč na opravu chodníku v ulici V Zákoutí, která již probíhá.
 • OZ schválilo další etapu opravy chodníků v ul. Štěpánkova s předpokládanými náklady 389.689 Kč a zřídilo výběrovou komisi ve složení Jirava, Jirák, Morávek.
 • OZ schválilo záměr přestavby podkroví MŠ Břehy na hernu a výběrem projektanta pověřilo komisi ve složení Jirava, Krpata, Šanda. Předpokládaná cena projektu je 180.000 Kč. Statický posudek byl proveden v květnu 2021 a je očekáváno kladné vyjádření.
 • OZ schválilo záměr stavby venkovní tvořivě badatelské učebny ZŠ Břehy a stanovilo komisi pro zadání tvorby projektu (v předpokládané hodnotě 50.000 Kč) ve složení Jirava, Morávek, Štarmanová, Krpata, Jirák. Má se jednat o jakýsi multifunkční amfiteátr především k výuce nejen přírodovědných předmětů s využitím plochy asi 15×25 m na p.č. 290/1 a 290/2. Je očekáváno vyhlášení dotací z IROP, které by mohly pokrýt až 95 % nákladů a hotový projekt je nutnou součástí žádosti. Místostarosta Morávek nám ukázal první náčrt jeho vize. Proč ale badatelskou a tvořivou dílnu vidí stejně jako klasickou třídu a zda je opravdu nezbytné mít v dosahu školy další 3 sociální zařízení, mi není moc jasné. Nemá snad budova ZŠ dostatečnou kapacitu, že je nutné budovat další klasickou třídu? Venkovní učebna by už z podstaty měla být něčím naprosto jiným, podnětným, otevřeným…
 • OZ schválilo dar obci Hrušky (postižené letošním tornádem) ve výši 25.000 Kč na opravu ZŠ. Obec již do postižené oblasti zapůjčila elektrocentrálu, kontejner a darovala stavební materiál v hodnotě asi 14.000 Kč.
 • OZ schválilo smlouvu s firmou RPA dotace na zpracování žádosti o dotaci na vybudování obecních bytů “Na Pile” za 25.000 Kč bez DPH + 170.000 Kč bez DPH v případě získání dotace. Předpokládaná cena stavby zahrnující vznik 7 malometrážních bytů je řádově 6-10 mil. Kč. Už teď ale zastupitelstvo počítá s tím, že obec tyto byty po pětileté lhůtě udržitelnosti projektu prodá.
 • OZ schválilo smlouvu s ČEZ na prodej elektřiny z MVE za cenu 2.222 Kč/MWh pro rok 2022. Momentálně obec prodává 1 MWh za 1.062 Kč při celkovém objemu až 200 MWh za rok.
 • OZ schválilo navýšení pracovních míst obce o 0,5 úvazku jednoho zaměstnance v nové knihovně. Představa je taková, že stávající knihovnice paní Forštová bude pokračovat jako doposud, tedy každé pondělí a pátek od 15 do 16:30 h., druhá knihovnice (o jejíž místo se uchází paní Lipová) bude mít výše schválený půlúvazek a o zbylý čas se uchází další zájemci. Nová knihovna by měla být hotová do konce září.
 • OZ schválilo pořízení páteřní desky s fixátorem (tu lze použít i při záchraně osoby propadlé ledem) a 16 párů zásahových rukavic pro SDH Břehy za předpokládanou cenu 31.400 Kč.
 • Starosta informoval o termínu veřejného projednání změny č. 3 Územního plánu obce Břehy na Obecním úřadě Břehy dne 21. 10. 2021 od 15 hodin.
 • OZ odmítlo vstup obce Břehy do spolku Naše odpadky , který operuje na území Moravy.
 • Starosta informoval o úspěšně proběhlé dílčí kontrole hospodaření obce.
 • Starosta informoval o termínu sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se bude konat 24.-25. září. Ve stejném termínu proběhne i sbírka textilu pro Diakonii Broumov a bude také povolen svoz větví na obvyklé místo na hřišti.
 • Starosta informoval, že popelnice na tříděný odpad (modré, žluté a hnědé) pro každou domácnost jsou již uskladněny na mlýně a v nejbližší době se začnou distribuovat občanům. Dodatkem smlouvy s SOP, a.s. bude řešen nový plán svozu jednotlivých odpadů.
 • Starosta informoval o zahájení opravy silnice K Pile v týdnu od 13. 9., která v pátek 17. 9. bude zcela uzavřená.
 • Paní Štarmanová navrhuje opravu silnice Pod Bílou Hůrou. Z debaty ale plyne, že tato naráží na mnoho překážek (soukromý pozemek, stromy..)
 • Starosta informoval o již probíhající kolaudaci mlýna na Výrově. V případě úspěchu však bude moci mlýn zatím fungovat jen ve zkušebním provozu.
 • Starosta informoval o plánu vyčištění a natření železných dveří v přístavku na mlýně, jejichž vznik prý odborník nedávno odhadl na období mezi roky 1650-1700.

 

V diskusi byl vznesen návrh na opravu propadajícího se chodníku v ulici Obránců míru. Podle starosty je problém ve vlastnictví části pozemků a slíbil, že s vlastníkem – Pardubickým krajem – zahájí jednání.