13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 3. září 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci 12.500 Kč určenou pro SDH Břehy na pokrytí 70 % nákladů na pořízení zásahové obuvi.

OZ schválilo nájem části pozemku u BD č.p. 2 na Výrově za 600 Kč/rok na 10 let.

OZ schválilo pořízení projektu na vodovod a kanalizaci pro 9 nových přípojných míst v lokalitě Na Hrázi. Projektant Ing. Petr Minařík nabídl cenu 37.000 Kč.

OZ schválilo nákup nového plynového kotle do bytu č. 3 v č.p. 107 za cenu cca 27 tis. Kč bez DPH.

OZ schválilo komisi pro výběrové řízení na projekt vybavení knihovny ve složení Jirava, Jirák a Morávek. Na tento projekt obec podala žádost prostřednictvím MAS Bohdanečsko z Programu rozvoje venkova a jde o regály, nábytek, vybavení multimediálního sálu LCD projektorem, vybavení kuchyňky a společenské místnosti v podkroví notebooky.

OZ schválilo komisi ve složení Jirava, Morávek, Šanda pro výběrové řízení v projektu “Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy” z Operačního programu životní prostředí. Jde o vytvoření nového sběrného místa v areálu technických služeb a předmětem výběrového řízení jsou kontejnery na odpad a stavební práce.

OZ schválilo koupi pozemku č. 104/25 před komínem v areálu Na Pile o rozloze 114 m2 od firmy Koreček s.r.o. za cenu 102.600 Kč (900 Kč/m2), a to navzdory tomu, že znalec tento pozemek ohodnotil na 17.690 Kč. Pro obec je ale pozemek podle zastupitelů natolik strategicky významný, že by se jeho nákup i za takto přemrštěnou cenu měl vyplatit při budoucí rekonstrukci posledního objektu bývalé pily. Jsou jím totiž vedeny veškeré inženýrské sítě.

Starosta informoval o tom, že oprava Labského mostu Přelouč-Břehy na silnici č. 333 by měla začít na jaře roku 2021 a má trvat 10 měsíců. Náhradní cesta pro pěší a cyklisty má být vedena přes Slavíkovy ostrovy. Tato cesta, jak již starosta napsal v dopise investorovi (Pardubický kraj), je však zcela nevhodná jak z provozního pohledu, tak v ohledu bezpečnosti a dostupnosti. OZ tedy pověřilo starostu prosazováním jiné objízdné trasy pro pěší a cyklisty, kdy vhodnější by byla nová (provizorní) lávka přímo u opravovaného mostu, či cesta přímo přes něj.

OZ odložilo smlouvu o věcném břemeni na pozemky Na Pile s firmou Tlapnet, která tam chce položit optické kabely. Nedodala však geometrický plán, který měl být součástí smlouvy.

OZ schválilo zadat úpravu stavební dokumentace z roku 2013 na vybudování chodníku Na Hrázi jejímu autorovi – firmě PD Servis Pardubice. Následně by obec mohla podat žádost o dotaci prostřednictvím MAS Bohdanečsko.

OZ pověřilo starostu obce Břehy jako opatrovníka požádat soud o bezplatného právního zástupce v řízení ve věci vlastnického práva k nemovitostem, kde opatrovaný žije.

OZ neschválilo podání žádosti o dotaci na užitkový elektromobil do 3,5 t z programu Ministerstva životního prostředí Alternativní pohony.

OZ vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci pro SDH Břehy ve výši 36.801 Kč, která zahrnuje refundaci 13 zásahů, zvýšení akceschopnosti jednotky, odbornou přípravu a školení.

OZ po delší diskusi schválilo záměr pořízení 400 ks žlutých popelnic (240 l) na plasty pro občany obce a zároveň stanovilo komisi pro výběr dodavatele ve složení Jirava, Morávek, Štarmanová. Základem tohoto bodu je fakt, že obci byla zamítnuta žádost o dotaci na tzv. “Door to door systém” třídění odpadu, tedy na pořízení barevných popelnic pro občany obce. Starosta proto navrhnul pořízení hnědých popelnic na bioodpad, neboť je prý při kalkulaci slev za svoz odpadů zohledňována váha vytříděného odpadu (nezapočítává se svoz kontejnerů na sběrných místech). Bioodpad je nejtěžší tříděnou složkou, proto tedy návrh hnědých popelnic. V diskusi nad tímto bodem zde vystoupili oponenti s tím, že by do hnědých popelnic neměli co dávat. Fakt je ten, že před pěti lety obec občanům “rozdala” kompostéry a navíc tento rok koupila “žlaby”, kam se také již léta bioodpad vozí. Podle mého je tedy kompostování ve Břehách vyřešené po všech stránkách a nutit občany házet ještě cosi navíc do hnědé popelnice by mi také nedávalo smysl.

OZ schválilo záměr opravy chodníku v ulici V Zákoutí v části s MŠ v rámci postupných oprav chodníků v ulicích V Zákoutí, Štěpánkova a Nerudova a pověřilo starostu výběrem zhotovitele.

OZ pověřilo starostu zasláním žádosti na Státní pozemkový úřad ČR o převod pozemku č. 818/25 (cesta ke žlabům na bioodpad) na obec Břehy.

Tenisové kurty jsou již po rekonstrukci v provozu.

Starosta informoval o aktuálních hygienických opatřeních v souvislosti s Covid-19.

25. srpna 2020 proběhla na mlýně inspekce z KHS, která shledala tři nedostatky (v 1. a 2. NP chybí šatny a nebyla dokončena stěna ve skladu nápojů). Po odstranění těchto závad, které má být vyřešeno jednoduchými přepážkami, je přislíbeno KHS vydání souhlasného stanoviska ke zkušebnímu provozu, kdy bude ještě požadováno měření hladiny hluku.

Starosta informoval o proběhlých prázdninových opravách v MŠ (domeček na zahradě) a ZŠ (sádrokartonové stropy, elektroinstalace).

Starosta také uvažuje o další pracovní síle na obecním úřadu, což by rád řešil na příštím zastupitelstvu.

 

Diskuse se nesla v duchu sekání trávy a zarostlých chodníků.