1. Blešák na trávě ve Břehách

V sobotu 22. června 2024 od 8:30 do 12 hodin proběhne na hřišti před sokolovnou ve Břehách bleší trh. Přijďte sem prodat či věnovat věci, které již nepotřebujete a nakupte si to, co Vám udělá radost. Prodávajícím doporučujeme vzít si např. deku, na které mohou vystavit nabízené věci.
Vstup je pro všechny zdarma.

Výstava děl dětí ZŠ Břehy ve mlýně na Výrově

V úterý 4. června 2024 ve 14:30 hodin proběhne ve mlýně na Výrově vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z výtvarného kroužku ZŠ Břehy. Vernisáž výstavy s názvem „Tvoříme obrazy z našeho světa“ bude mít hudební doprovod a bude zde probíhat dražba obrazů. Výstava potrvá do 28. 6. 2024.

Zájezd na zámek Zákupy

Ve středu 19. června 2024 vypraví Obec Břehy zájezdový autobus na státní zámek Zákupy. Autobus bude odjíždět ze zastávek Na Křižovatce, Festovna a Výrov v 9 hodin. Přihlášky s úhradou seniorského vstupného 160 Kč přijímá paní Vlasáková na OÚ.

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 7. května 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Na Křižovatce ve Břehách veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2023.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2023 s hospodářským výsledkem po zdanění 5 756 292 Kč.
 • OZ schválilo účetní závěrku Základní školy Břehy za rok 2023, kde výsledek hospodaření ve výši 127 137 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
 • OZ schválilo účetní závěrku Mateřské školy Břehy, za rok 2023 a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 93 526 tis. Kč do rezervního fondu školy (s rezervou se počítá na vybavení herny v podkroví po plánované rekonstrukci) a 20 000 Kč do fondu odměn.
 • OZ schválilo koupi bývalé restaurace Cikánka (z celého objektu jen č.p. 53) včetně pozemku (p.č. 55/2), na kterém stojí, za 6 mil. Kč.
 • OZ schválilo záměr rekonstrukce objektu č.p. 53 s cílem v přízemí provozovat dětskou skupinu (a na ni čerpat dotaci z Národního plánu obnovy) a v patře sociální byty pro seniory (a na ně čerpat dotaci IROP – Sociální bydlení, případně jinou). Výběrová komise ve složení Jirava, Morávek, Šanda vybere dodavatele žádosti o obě výše uvedené dotace.
 • OZ schválilo prodej objektu Na pile – pod komínem (p.č. 529) firmě J stav eco s.r.o.  za 2 602 001  Kč bez DPH za účelem výstavby bytů. Firma, která byla pro stejný účel schválená na minulém jednání OZ (za cenu 3 104 000 Kč bez DPH) od smlouvy odstoupila.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2023.
 • OZ schválilo vklad infrastruktury do základního kapitálu firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – protihodnotou Obec Břehy získá akcie VaKu v celkové hodnotě je 8,759 mil. Kč.
 • OZ schválilo pořízení dvou kontejnerů pro Technické služby Břehy kvůli legislativním změnám v třídění – velkoobjemový odpad je nutno třídit na spalitelný a nespalitelný a zvlášť se také třídí dřevo. Menší kontejner za cenu 43 tis. Kč a větší za 65 tis. Kč.
 • OZ schválilo přihlášku obce do soutěže Vesnice roku za registrační poplatek 4 345 Kč.
 • OZ schválilo smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 135 tis. Kč, která bude využita na opravu chodníku v ulici Nerudova.
 • OZ odsouhlasilo umístění splaškové kanalizace na obecních pozemcích v ulici Veverkova. Kvůli napojení nových domů je v této ulici nutná rekonstrukce a rekolaudace z dešťové na splaškovou kanalizaci.
 • OZ na základě žádosti nájemníka schválilo záměr pronájmu části zahrady pro venkovní posezení u vily na Výrově.
 • OZ schválilo dar ve výši 25 tis. Kč spolku Nezlomeni. Spolek bude mít 17.-24. 8. 2024 soustředění v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo dar ve výši 25 tis. Kč spolku Sport Břehy na činnost a soutěže.
 • OZ schválilo dar ve výši 5 tis. Kč Domovu u Fontány na zlepšení služeb pro klienty.
 • OZ jednohlasně odmítlo plán Přelouče vyasfaltovat cestu z Lohenic na Výrov, která pro Lohenice slouží jako evakuační v případě povodní. Jinak je tam zákaz vjezdu.
 • OZ schválilo opravu podlahy (vysokozátěžové lino místo dlaždic za cca 70 tis. Kč) a zateplení stropu (podhled ze sádrokartonu a nové osvětlení cca 50 tis. Kč) v prostoru restaurace Na Křižovatce, kde je budován bezbariérový vchod. Komise ve složení Jirák, Jirava, Morávek má zajistit dodavatele za ceny obvyklé.
 • Nakonec starosta zjišťoval podrobnosti o fungování “senior TAXI” v Přelouči.

 

Připomínky občanů v diskusi:

 • Stále chybí zrcadla u výjezdu z ulice Na Pískách a Na Střídni, které již starosta slíbil před rokem.
 • Řešil se provoz mlýna na Výrově, který by obec chtěla více otevřít veřejnosti. Bohužel se však nedaří najít jakéhosi správce objektu.
 • Zazněla zde stížnost na chybějící chodník v ulici K Pile.
 • Na Pile je špatně slyšet obecní rozhlas.
 • Registrovaným občanům nepřišla upozorňující SMS o tomto veřejném jednání zastupitelstva.

 

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 26. března 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedánízastupitelstva obce Břehy.

Program:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2024
2) Projednání záměru koupit nemovitost na p. č. st. 55/2 č.p. 53 (Cikánka)
3) Projednání prodeje p.č. st. 529 určené ke stavbě bytů
4) Zmařené investice obce – projednání
5) Žádost č.j. 189/24 – závod Run – Labe – run
6) Žádost č.j. 137/24 o podporu- stanice Pasíčka.
7) Žádost č.j. 182/24 – SDH Břehy
8) Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice č.j. 119/24
9) Žádost č.j. 178/24 – Linka bezpečí
10) Příprava vítání občánků a schválení daru pro nové občánky obce.
11) Prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene – PSOV Pila
12) Projednání nájemní smlouvy – prostory pro výuku v knihovně v 1. NP – místnost 1.03
13) Zřízení společensky účelného místa u TS Břehy – s podporou Úřadu práce
14) Žádost č.j. 194/24 – Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 13. února 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Záměr Obce Břehy pronajmout část pozemku p.č. 104/6 k.ú. a obci Břehy
 2. Záměr umístění technologie pro připojení internetu – pronájem na p.č. 104/8 k.ú. a obci Břehy
 3. Záměr obce prodat pozemek p.č. st. 529 včetně budovy bez č.p. na stavbu bytů
 4. Výběrová komise pro veřejnou zakázku: Vybavení venkovní učebny – tvořivě badatelské dílny v Základní škole Břehy
 5. Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem – digitálně technické mapy
 6. Darovací smlouva s Elektrárnou Chvaletice a.s.
 7. Žádost o povolení turnaje č.j. 743/23
 8. Žádost Sokol Břehy č.j. 66/24
 9. Žádost Zdravotní klaun o.p.s. č.j. 84/24
 10. Opětovné projednání Žádosti č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 11. REUSE centrum – nabídky na zpracování dotace
 12. Měření CO2 ve škole – nabídka monitoringu a čidel
 13. Příspěvky do Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 2024
 14. Oprava vchodu do č.p. 11- komise pro výběr zhotovitele
 15. Knihovní řád Obecní veřejné knihovny – změna

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 18 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov další veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

 1. Rozpočet obce Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Základní školy Břehy na rok 2023 a SDV
 2. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 3. Žádost č.j. 621/23 – pozemek na p.č. 106/4
 4. Žádost č.j. 665/23 – kanalizace na p.č. 13/1
 5. Žádost p. Jelínková – nájemce restaurace č.j. 652/23
 6. Žádost č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 7. Projednání č.j. 717/23 – Smlouvo o zřízení věcného břemene – pro ČEZ a.s.
 8. Informace o postupu – vklad infrastrukt. majetku do VAK Pardubice a.s.
 9. Odměny zastupitelů a místostarostů – nově dle novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 10. Výkup el. energie z MVE 2024- informace
 11. Splavnění Labe – Pard. kraj – info.
 12. Možnost získání vybavení pro REUse centrum.

11. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Program 11. zasedáníVe čtvrtek 9. listopadu 2023 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Regulační plán Žernov – projednání a vydání
 2. Žádost o příspěvek č.j. 574/23
 3. Projednání obecně závazných vyhlášek: o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019
 4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce
 5. Příprava rozpočtu Obce Břehy 2024 – informace
 6. Projednání umístění místa podnikání do č.p. 11 č.j. 651/23
 7. Projednání navýšení kapacity družiny ZŠ a jídelny ZŠ Břehy
 8. Kalendář obce
 9. Další možnosti rozvoje veřejného osvětlení
 10. Informace k úvěru PGRLF – traktor s příslušenstvím
 11. Žádost nájemce restaurace v autokempu č.j. 652/23

Knihovna Břehy

18. června 2024 od 17 hodin – autorské čtení Marie Znamínkové z knihy Generace: Střípky ztracené minulosti.

21. května 2024 od 17 hodin – cestovatelská přednáška Veroniky Hájkové (Závodské) o španělské Seville.

16. května 2024 od 17 hodin – Milan Zacha Kučera: Tajemný poklad Řádu templářů.

7. května 2024 od 17 hodin – Doc. Marcela Pejchalová: O Habsburcích.

30. dubna 2024 od 17 hodin – Ing. Josef Kříž: O první kostce cukru.

25. dubna 2024 od 14 hodin – Klub seniorů.

16. dubna 2024 od 17 hodin – cestovatelská přednáška Veroniky Hájkové (Závodské) o řeckém ostrově Zakynthos.

6. února 2024 od 16 hodin přednáška RNDr. Jany Vlkové „Kytky k jídlu“. Na besedu naváže vycházka do břežské přírody 14. května 2024 od 14 h.

Čtenářské dílny vždy od 16 h. – 24. 1., 21. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5. 2024

Každou středu od 15 do 18 hodin v knihovně probíhá herní odpoledne.

Jednou měsíčně (ve čtvrtek) bude v knihovně probíhat Klub seniorů (28. 3. 2024 od 14 h.)

V knihovně je kromě knih k zapůjčení k dispozici i velký stůl s notebooky připojenými k internetu, hrací koutky pro děti a místnost s promítacím plátnem.

V rámci knihovny funguje Semínkovna.

Knihovnice

 • Bc. Jana Rybková
 • Eva Forštová (po 15-17)

Adresa: Bahníkova 192, Břehy
Telefon: 724 748 941, 606 745 811
Web: www.knihovnabrehy.cz
Email: knihovna@obecbrehy.cz

Online katalog

Otevírací doba:
pondělí    12 – 17 h.
úterý        12 – 19 h.
středa      13 – 18 h.
čtvrtek     12 – 17 h.
pátek        12 – 17 h.

Rostlinná štafeta Břehy 2024

V pátek 17. května 2024 pořádá Semínkovna Břehy před restaurací v autokempu Buňkov již čtvrtý ročník tzv. Rostlinné štafety. Jedná se o výměnu jarní sadby, semínek, odkopků rostlin apod. Akce začne v 17 h a potrvá do 18:30 h.

Pálení čarodějnic Břehy 2024

V úterý 30. dubna 2024 v 17:30 h. vyrazí lampionový průvod od MŠ Břehy na hřiště, kde bude v 18 hodin zapálen oheň. Bude připraveno občerstvení, buřty k opečení a Ivánkova diskotéka. Od 19 hodin proběhne stavění máje.

Výlet na zámek Sychrov

V sobotu 20. dubna 2024 vypraví Obec Břehy autobus na zájezd s prohlídkou zámku Sychrov. Odjezd je naplánován na 9:30 h. ze zastávky Na Křižovatce. Je nutné se přihlásit na OÚ a zaplatit 210 Kč.