Tajemství starostových bodů

21. zasedání zastupitelstva obce Břehy začalo podle místní tradice. Totiž tak, že starosta dopředu zveřejněný 9bodový program více než zdvojnásobil, a to na neuvěřitelných 23 bodů! Kdo ví, kolik zastupitelů bylo s těmito novými body dopředu seznámeno, aby se na jednání mohli řádně a zodpovědně připravit?!

Zde je můj pohled na jednotlivé body programu.

1. Starosta nás informoval, že 16. října 2013 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Břehy.

2. OZ schválilo žádost ředitelky ZŠ o navýšení závazného ukazatele (povinná dotace od obce) v rozpočtu obce na rok 2013 z původních 360.000 na 410.000 Kč z důvodů zvyšování cen energií. Změna má být zohledněna rozpočtovou změnou č. 4/2013, a to na úkor tzv. rezervy (§6409 / položka 5901).
Dále starosta informoval o tom, že v příštím školním roce má ve škole přibýt 15 žáků, bude tedy potřeba nakoupit pro ně vybavení jako stoly, židle atd.

3. OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2014. Více konkretizována byla největší výdajová část rozpočtu, a to položka investičních výdajů – “budovy, haly, stavby”. Ta zahrnuje plánované investice: náves, chodníky, cyklostezka s chodníkem na Střídeň, opravy majetku obce (OÚ, mlýn, pila, č. p. 107 a MŠ), dále investice do inženýrských sítí a oprava tělocvičny včetně nových venkovních posilovacích strojů. Některé z těchto zde zmíněných položek ovšem ve vysvětlivkách zveřejněného rozpočtu chybí, konkrétně č. p. 107 a MŠ.

4. Pardubický kraj v roce 2014 plánuje opravu mostu na Střídni, proto se obec rozhodla zadat projekt na výstavbu chodníku a cyklostezky z obce (od č. p. 20) k tomuto mostu. Nyní tedy probíhá výběrové řízení na projekt a na zpracování žádosti o dotaci. Projekt má vybrat 3-4člená komise sestavená ze zastupitelů obce. Pan Novotný nás při té příležitosti seznámil se skutečností, že tuto část cyklostezky by obec musela udělat na vlastní náklady za všech okolností, neboť prý projekt Plavební stupeň Přelouč počítá s cyklostezkou pouze po tento střídeňský most. Je jistě výhodné využít rekonstrukce mostu k návazné stavbě cyklostezky směrem do obce, ovšem jsou zde ještě jiné informace o tom, že v souvislosti s prodejem pozemků dotčených Plavebním stupněm Přelouč byla přislíbena protipovodňová hráz chránící nejvíce ohroženou část obce Pod Lipami, po níž měla být právě tato cyklostezka vedena. Vystavíme si tedy protipovodňovou hráz sami, nebo zvolíme krátkou variantu cyklostezky podél silnice a ohroženou část obce necháme opět velké vodě napospas? Povodně nám v tomto momentě nehrozí a když se letos v červnu zvedla voda, místo aktivního zájmu o jakákoliv protipovodňová opatření starosta děkuje Bohu, že naše občany od povodně tentokrát uchránil.

5. Chodník Na Hrázi – tento bod vůbec nebyl projednáván.

6. Starosta informoval, že na chodník v Bahníkově ulici je vydáno pravomocné stavební povolení, ale podmínky jsou příliš složité na to, aby stavba mohla začít ihned. Mimo jiné uvedl, že stavbu musí provádět oprávněná firma, tedy ne technické služby. Slíbil, že nejpozději příští rok (po 12 letech slibů a samozřejmě těsně před volbami) se začne stavět.

7. Břehy centrum – starosta jen informoval, že probíhá stavební řízení a že plánovanou zeleň v této lokalitě zřejmě zařídí ČEZ z titulu kácení jiné zeleně v katastrálním území obce.

8. Pod bod nazvaný ostatní majetkové záležitosti obce se schovaly dvě žádosti na odkup tří pozemků od soukromých vlastníků do vlastnictví obce. Tyto žádosti se projednávaly před rokem na 16. zasedání dne 20. 12. 2012. Tehdy 4 hlasy proti dvěma nehlasujícím návrh neprosadily, proto starosta zařadil tento bod nyní při jejich stoprocentní účasti, aniž by všem zastupitelům podrobnosti tohoto bodu jednání předem prozradil.
Jde o pozemky pod chodníky a silnicemi v ulicích Smetanova a Boženy Němcové v celkové výměře 614 m2 v ceně 120 Kč/m2.
Hlasování proběhlo obdobně jako při prvním pokusu, ovšem díky plné účasti byl nyní 6 hlasy návrh odkupu pozemků schválen.

9. Starosta informoval o ukončení sběru fotografií do kalendáře na rok 2014. Zastupitelé fotografie vyberou a kalendář bude obec v prosinci rozdávat do Břežských domácností.
Za sebe mohu říct, že fotografie jediného autora skutečně stojí za sestavení kalendáře. Většina ostatních fotografií (je tam i několik světlých výjimek) je tematicky mimo Břehy, na pohled ničím nezajímavá, bez nápadu i světla, nehledě na to, že jejich technická kvalita od rozmazanosti až po kompozici velice jemně řečeno pokulhává.

10. OZ schválilo žádost tenisového klubu o prominutí ročního nájemného za tenisové dvorce. Díky zájmu některých občanů o tuto problematiku jsme se dověděli proč a také alespoň základní informace o financování tenisových kurtů. Tedy v krátkosti. Tenisové kurty postavila obec za zhruba ¾ milionu korun a v její kompetenci jsou i veškeré náklady na údržbu. Od tenisového klubu chtěla proto alespoň minimální kompenzaci v podobě ročního nájemného ve výši 10.000 Kč. Některým přítomným se tedy zdálo nesmyslné, proč najednou od této dohody chce obec ustoupit. Zatupitel Vančura vysvětlil, že bylo nutné koupit novou antuku za 12.000 Kč, kterou již tenisový klub zaplatil a požaduje tedy po obci kompenzaci těchto nákladů právě odpuštěním nájemného. Dotkli jsme se tak i otázky pronajímání kurtů, což probíhá tak, že přes letní sezonu kurty pronajímá Autokemp Buňkov, lépe řečeno vybírá za ně peníze, ovšem nemá s nimi žádné náklady ani na údržbu, ani na pronájem. Tyto náklady nese obec a tenisový klub. Ten vybírá nájemné za kurty mimo sezonu a pečuje o kurty v rámci povinných brigádnických hodin svých členů.

11. OZ schválilo žádost o 3.000 Kč hasičům okrsku č. 14 na akci v Mělicích (poháry, diplomy, odměny).

12. OZ schválilo směrnici týkající se složení inventarizační komise (předsedkyně pí Linhartová, členové všichni zastupitelé a pí účetní Petržilková).

13. OZ schválilo pověření starosty akcí modernizace dětského hřiště u MŠ – v plánu jsou dvě nové atrakce.

14. OZ schválilo vodorovné dopravní značení na křižovatce ulic Dlouhá a V Zákoutí (u MŠ) v podobě příčného pruhu na každé z příjezdových silnic. Ty mají řidiče přimět ke zpomalení.

15. OZ schválilo přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 90.000 Kč na pořízení neinvestičního vybavení (helmy, oblečení a vybavení pro členy zásahové jednotky).

16. Starosta velmi zkráceně seznámil přítomné se skutečností, že existuje sdružení několika místních akčních skupin (MAS), které by chtělo pro zdejší živnostníky společnou regionální produktovou značku s názvem “Kraj Pernštejnů – regionální produkt” v jednotlivých obcích má prý proběhnout hlasování o tomto názvu. Bohužel pan starosta svým prohlášením o prosazování i jiných názvů (rozporovaným jedním z účastníků konkrétního jednání) toto hlasování posunul do roviny frašky, kdy vlastně sám prohlásil za schválený první jiný návrh, který byl vyřčen (Pardubicko, kraj Pernštejnů – regionální produkt) a tím tento bod ukončil. Nemohu si pomoci, ale působilo to na mě jako výsměch celému projektu.
Pokud máte zájem se o tomto projektu dovědět více, podívejte se na web www.regionalni-znacky.cz, či přikládám část zápisu z jednání MAS Bohdanečsko ze dne 3. 7. 2013:

Projekt regionálního značení
V červenci Pardubický kraj schválil dotaci na projekt zavedení regionálního značení na území tří regionů (MAS Bohdanečsko, MAS Region Kunětické hory a MAS Holicko), kdy spolu budou tyto tři regiony spolupracovat. Celková výše schválené dotace je 233.500,- Kč. Z této dotace budou zaplaceny náklady na zavedení značky, značení výrobků, vstupní členský poplatek do Asociace regionálních značek (dále jen ARZ) a propagace regionálních produktů.
Dne 26. června 2013 se v Dřítči sešli zástupci jednotlivých regionů, aby podepsali Deklaraci o spolupráci a projednali společný postup v projektu a schválili název regionální značky. Hlavním koordinátorem projektu bude MAS Region Kunětické hory. Tato bude mít na starost veškerou administrativní činnost projektu. Z MAS Bohdanečsko a MAS Holicko byli stanoveni koordinátoři, kteří budou mít na starost své území. Jednotliví koordinátoři budou provádět osvětovou činnost ve svých regionech, budou jednat s potenciálními výrobci, osvětlí jim zásady a výhody certifikace. Výstupem práce bude vyplněná žádost o certifikaci, kterou předají hlavnímu koordinátorovi.
Za MAS Bohdanečsko byla koordinátorkou stanovena manažerka MAS Bohdanečsko, Ing. Lenka Makovská.
Na setkání se také rozhodlo o názvu regionu a regionální značky – Kraj Pernštejnů.

—konec citace

17. + 18. Starosta nás seznámil s existencí žádostí o příspěvek na 4 občany v domově důchodců v Přelouči, a to na ubytování a stravu.

19. OZ schválilo zjednodušené poptávkové řízení na položení kanalizace pod podlahy na mlýně, kdy část prací udělají technické služby a část odborná firma. Byly osloveny 2 firmy, ale dosud obec obdržela jen jednu nabídku. Byla tedy vybrána tato.

20. OZ schválilo firmu Václav Rohlíček ze Břehů pro zhotovení vnější části přípojky kanalizace (204.059 Kč vč. DPH) a nízkotlaké části přípojky plynu (51.036 Kč vč. DPH) v budově bývalé pily (č. p. 97). Přípojku vody zajistí VAK sama a pro střednětlakou část přípojky starosta doporučil oslovit firmu GASKO Pardubice.

21. Starosta informoval o navýšení položky za svoz odpadů firmou SOP a. s.

22. Starosta informoval o převedení části vozovky k bytovce u Labe do majetku obce po dokončení Plavebního stupně Přelouč. Jakoukoliv část mostu prý odmítl s tím, že je ochoten přistoupit jen na silnici.

23. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na kompostery (195 ks á 410 l, 1 ks á 10.000 l, 4 ks á 2.000 l a jeden drtič).

24. V diskusi informoval místostarosta o pamětním listu, který na krajské schůzi hasičů dostala naše obec.
Nakonec byla také diskutována problematika svozu plastových odpadů, která se objevila na tomto webu v diskusi. Byla vyjádřena vůle ze strany zastupitelstva přistoupit k jiné formě svozu, než je stávající systém kontejnerových stání v obci, pokud o to bude ze strany občanů převažující zájem, ač je toto řešení neekonomické a poměrně složitější. Možná tento námět vznikl z neznalosti a snad to byl jen výkřik do tmy, neboť ke kontejneru je schopen dojít (téměř) každý a pokud jsou přeplněné, jako velice jednoduché a efektivní řešení se logicky nabízí častější svoz či přidání kontejnerů. Smysl třídění do vlastních pytlů je podle mého jen tam, kde je na základě množství vytříděného odpadu odpuštěna poměrná část poplatku za TKO, což v mnohých obcích velice dobře funguje.

–K

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *