Skautská stopa ve Břehách

aneb dobrý skutek bývá po zásluze zapomenut

Břehy žily za První republiky velmi čilým spolkovým životem. Vedle očekávatelných dobrovolných hasičů a rozličných sportovních spolků zde fungovalo i ochotnické divadlo či v rámci Hospodářsko-čtenářské besedy i kursy kulturně osvětových přednášek nebo v té době na malých obcích ne zase až tak časté knihovny. Přímé místní působení svazu skautů doloženo nemáme (tedy ze starší doby, intermezzo okolo 90. let nechť komentují povolanější pamětníci), avšak jeden důležitý moment v historii skautů z Přelouče se Břehů dotkl bezprostředně. V katastru obce Břehy byla na konci třicátých let zbudována skautská klubovna.

První doložené informace o oficiálním fungování svazu skautů a skautek v Přelouči jsou z ledna roku 1934. Žádost o postavení skautské klubovny pak pochází z ledna roku 1938. Podle dostupných informací a razítek ve zmíněné žádosti obsažených se místní oddíl oficiálně jmenoval Místní sdružení Svazu Junáků, skautů a skautek Republiky Československé Přelouč. Samotná budova klubovny byla situována na pravý břeh Labe v katastru obce Břehy na pozemek číslo katastrální 74/3. Místní ohledání a dobrozdání technického znalce bylo provedeno 7. února 1938 a ve výsledné zprávě v zásadě nebylo proti stavbě technických ani formálních námitek. Protože však měla být stavba umístěna v těsné blízkosti řeky a zdymadla a na pozemku patřícímu Československému státu, muselo se k žádosti vyjádřit i Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze. To stavbu povolilo, ale za několika podmínek, z nichž zejména vystupovala ta, jež určovala, že domek jest považován za provisorium, které musí být na vyzvání Ředitelství bezodkladně odstraněno a pozemek uveden do původního stavu. Oficiálně pak byla stavba klubovny povolena 25. dubna 1938, kdy však byla dostavěna, není z obecních pramenů známo. Pravděpodobně se tomu však stalo již téhož roku, neboť klubovna byla zapsaná pod číslem popisným 149 a č.p. 148 bylo zapsáno roku 1937 a č.p. 150 a následující čtyři v roce 1938. Další záznam související s danou klubovnou je z roku 1947, kdy obec Břehy povoluje na svém katastru ve zdejší klubovně konání Oblastního sjezdu skautů a junáků, avšak jiné zmínky předtím ani dále již v obecních pramenech nenalézáme. Budova klubovny krátce po roce 1948 přechází do rukou Československého státu, respektive organizace Labe-Vltava Praha. Vzhledem k dostupným plánům a zakreslené poloze, respektive současnému stavu lze usuzovat, že budova dřívější klubovny v zásadě v nezměněné vnější podobě na místě dodnes stojí a zůstala ve vlastnictví státu.

dr. Miroslav Tyč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *