Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2011 ×

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Břehy.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě  www.zakonyprolidi.cz“ href=“http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p10-1-d“ target=“_blank“ rel=“noopener“>§ 10 písm. d) a Čl. 1 
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška”) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Břehy, včetně nakládání se stavebním odpadem.*1

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:
a) třiděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo čiré a barevné, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanovenénn vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c),

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrně nádoby jsou umístěny
a) vedle prodejny potravin č. p. 224
b) za obchodem v č. p. 192

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír – barva modrá,
b) plasty, PET lahve – barva žlutá (nápojové kartony se ukládají ve stejných žlutých kontejnerech s oranžovou nálepkou),
c) sklo čiré – barva bílá,
d) sklo barevné – barva zelená.

Čl. 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu*2 je zajišťován obcí Břehy (minimálně dvakrát ročně) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích (areál technických služeb obce) přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve Břežanu a v místním rozhlase.

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu

(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován obcí Břehy (minimálně dvakrát ročně) jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích (areál technických služeb obce) přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve Břežanu a v místním rozhlase.

Čl. 6 
Shromažďování směsného odpadu

(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby – popelnice – určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pouze pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, nikoli pro odkládání domovních odpadů, nebezpečných odpadů atd.

(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

(2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

(3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Břehy.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 2. 2011.

 

Ing. Pavel Jirava
místostarosta

Ing. Petr Morávek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 1. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: neuvedeno