Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 4/2011 x

Stanovení okruhů vzdáleností provozování výherních hracích přístrojů v obci Břehy od veřejných budov ze dne 27. 1. 2011.

Zrušena vyhláškou č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. ledna 2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Stanovení okruhů vzdáleností provozování výherních hracích přístrojů v obci Břehy od veřejných budov (ZŠ, MŠ, OÚ, obecní knihovny, sokolovny), a to 100 metrů od uvedených veřejných budov.