Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2011 x

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Zrušena vyhláškou č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2011 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

(1) Obec Břehy touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu*1 (dále jen „poplatek”).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku”).*2

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.*3

(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP”) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ”).*4

Čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.

(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4 
Ohlašovaci povinnost

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve Ihůtě do 8 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásil ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.*5

(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, lČ, čísla účtů u peněžních ústavě, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručováni a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat poplatkových věcech.

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.*6

Čl. 5 
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5000 Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozováni VHP.

(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 rněsíce, platí se poplatek v poměrné výší podle počtu dnů, na který bylo zařízeni povoleno.

Čl. 6 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí o povolení provozu jiného THZ.

(2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7 
Přechodná ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dasavadní obecně závazné vyhlášky.

(2) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 8 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2011.

 

Ing. Pavel Jirava
místostarosta

Ing. Petr Morávek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 1. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: neuvedeno