Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 16. 5. 2013 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

(1) Obec Břehy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).*1

Čl. 2 
Poplatník

Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“).*2

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(2) Poplatník dle § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.*3

Čl. 4 
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 400 Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

(2) Náklady byly rozúčtovány takto: Skutečné náklady z roku 2012: 788 685,- Kč děleno 1025 (1004 osob s pobytem na území obce + 21 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 769,- Kč/poplatníka. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

Čl. 5 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6 
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník podle § 10b odst. 1 písm. b), který je zároveň poplatníkem podle § 10b odst. 1 písm. a);
b) poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně a zároveň se v obci celoročně nezdržuje;
c) poplatník narozený v příslušném kalendářním roce;
d) poplatník umístěný v domově důchodců, ústavu sociální péče a v jiném obdobném zařízení.

(2) Nárok na osvobození nebo úlevu musí poplatník nebo jeho zákonný zástupce správci poplatku prokázat.

Čl. 7 
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27. 1. 2011.

Čl. 9 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta

Ing. Petr Morávek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 5. 2013
Sejmuto z úřední desky dne: neuvedeno