Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2011 ×

o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2011 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě  www.zakonyprolidi.cz“ href=“http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p10-1-d“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>§ 10 písm. d) a Část I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

(1) Obec Břehy zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky”):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství.

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku”).*1

Část II. 
POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Břehy.*2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.*3

Čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tři měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendařnich měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářnino měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.*4

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendařní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4 
Ohlašovaci povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

Čl. 5 
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářni rok činí:
a) za prvního psa 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč.
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 50 Kč.

Čl. 6 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději k 31. 3. příslušného kalendářního roku

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7 
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, ktreré stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.*5

Část III. 
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8 
Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.*6

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.*7

Čl. 9 
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena v Příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11 
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dni je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uzaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen obhlásit správci poplatku něktré další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12 
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý započatý m2 a i započatý den užívaného veřejného prostranství za:
a) umístění reklamního zařízení 20 Kč
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa na 1 měsíc 120 Kč
c) umístění prodejního zařízení 50 Kč
d) umístění skládek materiálu 10 Kč
e) umístění stavebního zařízení 10 Kč
f) umístění a provoz lunaparků a podobných atrakcí 20 Kč

Čl. 13 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uzaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14 
Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,*8
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na chatitativní a veřejně prospěšné účely.*9

Část IV. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 15 
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:*10
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identirfikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého tuzemského zmocněnce v tuzemsku pro doručování.*11

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.*12

Čl. 16 
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.*13

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.*14

Čl. 17 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o místních poplatcích, ze dne 4. 5. 2006.

Čl. 18 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2011.

 

Ing. Pavel Jirava
místostarosta

Ing. Petr Morávek
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 1. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: neuvedeno