Ne/změny v územním plánu

Za posledních šest let se na obecní úřad ve Břehách nakupilo několik žádostí o změnu užívání různých pozemků na – zjednodušeně řečeno – obytnou zónu. Tento samotný fakt však zřejmě nestačil na to, aby zastupitelstvo uvažovalo o změně územního plánu. Tím skutečným spouštěčem se stal až zájem některých zastupitelů na změnu statusu pozemků kolem bývalé pily. Zastupitelstvo tedy přistoupilo k prvnímu  „prosetí” všech podaných žádostí na ty, kterými se při navrhování změn územního plánu bude zabývat, a kterými se zabývat odmítá. Fakt, že obecní zájem stojí nad zájmy kohokoliv jiného, bylo dokázáno účelovým znovuprojednáním a na druhý pokus schválením pozemků na pile. Zcela rozdílný přístup při rozhodování se zase projevil při posuzování v podstatě totožných případů.

Pan starosta za obecní úřad upozornil na možná omezení, která budou řešena při projednávání návrhů na změnu územního plánu. Prvním je stavební zákon, zejména § 55/4 § 43/3. Druhým je řešení protipovodňových opatření vzhledem k tomu, že některé projednávané pozemky částečně zasahují do inundačního území Q[100] (území, které by bylo zaplaveno při stoleté vodě) a část areálu bývalé pily dokonce i Q[20].

Ale abychom to vzali pěkně popořádku, zde jsou jednotlivé návrhy a jejich osud.

Téměř pět let čekala žádost o změnu užívání nynějšího ovocného sadu a zahrady na plochu smíšeného využití, které by umožňovalo majitelům postavit zde rekreační domek či budovu k chovu drobných hospodářských zvířat. Protiargumentem, který sice na schůzi zazněl, ovšem v zápise chybí, bylo těsné sousedství silnice bez jakýchkoli kontaktů s obytnými zónami. Navíc pan starosta zde tvrdil, že stoletá voda ohrožuje Břehy právě v této lokalitě, což není tak úplně pravda. Trpělivost tentokrát nepřinesla růže, naopak, nepřinesla vůbec nic a pokud žadatel nebude svojí žádost tvrdošíjně podávat znovu a znovu, do příští změny územního plánu zřejmě nebude mít šanci do tohoto zasáhnout.

O poznání lépe si přes prvotní neúspěch vedly pozemky uvnitř i vně areálu bývalé pily. Zazněla sice informace o nutnosti opatření proti povodňovým vodám, zcela zde však chyběl onen obligátní rozpor se stavebním zákonem. Proč? V čem mají tyto pozemky přednost před ostatními? Tím prvotním neúspěchem bylo neschválení na 18. zasedání OZ způsobené řekněme “nevhodným” složením zúčastněných zastupitelů. Neúspěšné schválení se podařilo změnit na následujícím zasedání, i když jednání o územním plánu nabylo uvedeno v návrhu programu. Proč ale nebyly stejným způsobem zařazeny a projednány i jiné tematicky stejné body, jak se dokonce pan zastupitel Vančura odvážil zeptat, na to si můžeme odpovědět jen sami.

Dalším územím, u něhož jeho majitelé žádali o změnu užívání, je blok mnoha parcel (převážně polí) v JV části obce mezi bývalou pilou a ulicí K Rybníku. V žádosti byla kromě návrhu na rozdělení území na 62 stavebních parcel, veřejnou zeleň a komunikace také prosba, aby “zastupitelé zvážili jeho zařazení do územního plánu obce tak, aby vznikla jasná pravidla pro zástavbu obce JV části a nedocházelo zde k živelnosti a nehospodárnosti při případné výstavbě a byla dána i jasná urbanistická a ekonomická pravidla”. Vzhledem k neschválení tohoto návrhu už asi zastupitelé zvažovat nic nemusí. Překážkou byl krom těsného sousedství s pláží v kempu i pruh pozemku, o jehož změnu majitel nepožádal. Proč ale zastupitelé schválili jiný – jediný – pruh uprostřed celého pole na opačném konci obce, kde o změnu nepožádali majitelé dalších 3 pozemků?

Možná trochu paradoxně zní žádost o stejnou změnu v užívání pro pozemky na Žernově, které jsou vpodstatě mezi lesy asi 2 km od obce. Buď nebyly důvody majitelů dostatečně osvětleny nebo nebyly vyslyšeny, ale možná by majitelům nepomohly ani ty nejbohabojnější důvody. Zatupitelstvo bylo tentokát nekompromisní a všichni přítomní zvedli ruku pro NE s jediným argumentem, že je to daleko od zastavěného území obce.

Jaký je tedy závěr? Do dalšího kola, tedy k samotnému jednání o změně územního plánu postoupily dvě oblasti, a to areál bývalé pily s přilehlými pozemky a jeden pruh uprostřed pole v oblasti Břehy SZ. Ostatní žádosti byly bez šance na jakékoliv projednání smeteny se stolu. Bravo!

–K

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *