6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Program_6_2015_26052015

Aktualizováno 13. 7. 2015 na základě odpovědí na žádost o informace dle InfoZákona.

V úterý 26. května 2015 od 19 hodin se v restauraci Na Křižovatce konalo zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2014.

OZ schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření obce Břehy za rok 2014 včetně závěrečného účtu.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015

OZ revokovalo své rozhodnutí z minulého jednání, kdy schválilo prodej tří bytů v BD č. 97 “na pile”. Nyní OZ schválilo prodej bytů č. 1 (za 369.096 Kč), 2 (za 578.656 Kč), 4 (za 816.608 Kč), 6 (za 635.440 Kč) a 7 (za 382.616 Kč).

OZ schválilo realizaci cyklostezky ke Střídni, kde je již podepsaná smlouva s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Obci je přislíbena dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.437.000 Kč. Z vlastních prostředků bude obec hradit 2.095.013 Kč vč. DPH, které mají být kryty úvěrem ve výši 2,5 mil. Kč. Starosta přislíbil, že kromě Komerční banky poptá podmínky poskytnutí úvěru ještě u dalších dvou peněžních ústavů.

OZ schválilo příspěvek 20.000 Kč na konání celostátního Setkání hasičských přípravek na hřišti ve Břehách, které proběhne 12.-13.6.2015.

OZ schválilo příspěvek 10.000 Kč na činnost a soutěže mladých hasičů v roce 2015.

OZ schválilo příspěvek 25.000 Kč na pořádání závodu Moped cup 2015 ve Břehách a zároveň schvaluje jeho pořádání dne 8. srpna 2015.

OZ schválilo prodej oddělené části pozemku p.č. 853/1 díl a (19 m2) a p.č. 853/9 (4 m2) v ulici Veverkova za cenu 85 Kč/m2 majitelce sousedního domu č. 17.

OZ schválilo nájemní smlouvu na část č.p. 11 (restaurace Na Křižovatce) současné provozovatelce restaurace Ivaně Rambouskové.

OZ schválilo prodloužení nájmu přístavku mlýnu na Výrově současné nájemkyni do konce roku 2015.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno ohledně úpravy nízkého napětí na č.p. 52 ve Břehách.

OZ schválilo odpuštění nájemného Tenisovému klubu Břehy za roky 2014-2015 s tím, že tenisový klub dosud žádné nájemné neplatil.

OZ schválilo členy finančního výboru – František Moravec a Monika Nováková – a kontrolního výboru – Marcel Novák a Aleš Vančura.

OZ schválilo dodatek ke smlouvě se SOP a.s. na umístění kontejneru na kovový odpad ve Břehách.

OZ schválilo rozšíření pojištění majetku obce (poskytované pojišťovnou Generali) o pojištění č.p. 11 dodatkem č. 9 k pojistné smlouvě.

OZ schválilo pořádání odborné přípravy jednotek SDH spadajících pod Přelouč pořádané HZS Pardubického kraje na hřišti ve Břehách dne 6. 6. 2015.

OZ schválilo umístění pouťových atrakcí na hřišti ve Břehách firmou Rochl od 7. 7. do Stadion cupu.

Místostarosta informoval o probíhajícím poptávkovém řízení na opravu sociálních zařízení v MŠ, která má být uskutečněna o letních prázdninách tak, aby neohrozila chod školky. Bylo osloveno 6 firem, které mají do 1. června doručit své nabídky. Na dotaz – proč neprobíhá výběrové řízení a ani informace o poptávkovém řízení není nikde zveřejněna – nedokázali zastupitelé uspokojivě odpovědět – místostarosta v tom jednoduše nevidí problém.

Na žádost o informace dle InfoZákona známe i firmy přihlášené do tohoto poptávkového řízení. Jsou to: Michal Židlický (196.207 Kč včetně některých prací provedených Lubošem Fialkou), Václav Rohlíček (95.682 Kč – jen část poptávaných prací) a Jiří Havlíček (122.990 Kč – jen část poptávaných prací). Byli osloveni i Jiří Němec, Luboš Fialka, Jiří Havlíček a Pavel Jirásek. Ti však nabídky nedoručili.

OZ schválilo nejlevnější nabídku truhlářství Vlk na zhotovení 7 informačních tabulí o rozměrech 120 x 90 cm za cenu 49.000 Kč. Tabule budou součástí naučné stezky kolem Buňkova.

Po dotazu z veřejnosti jsme se dověděli, že Autokemp Buňkov dosáhl za rok 2014 zisku ve výši 162.802 Kč, který byl použit na částečné pokrytí ztráty z minulých let.

Na základě dotazu starosta informoval o plánované rekonstrukci pánského WC v sokolovně a rekonstrukci zadních místností v č.p. 11 v případě přemisťování obecního úřadu do těchto prostor.

Dále nás pan starosta informoval, že obec Břehy získala modrou stuhu v anketě Vesnice roku 2015 (ocenění v rámci Pardubického kraje), s čímž souvisí finanční odměna od Pardubického kraje ve výši 100.000 Kč a příslib účelové dotace ve výši 600.000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.

Poslední informace se týkají odpadu. Firma Recycling – kovové odpady a.s (provozovna v Přelouči) obci nabídla své služby při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu pořádaného obcí dvakrát ročně. Je tedy na zvážení, která firma bude pro obec výhodnější. V souvislosti s tímto tématem také starosta nastínil možnosti, jak ušetřit peníze na svozu odpadů, kdy jedním z možných řešení je např. svoz komunálního odpadu 1krát za 14 dnů a k tomu svoz tříděného odpadu v pytlích přímo od jednotlivých domů jednou za měsíc. Největší problém velkého objemu komunálního odpadu vidí starosta v odkládání stavební suti do popelnic. Je tedy třeba řešit i tento problém.

V souvislosti s návrhem jiného řešení svozu odpadů v obci se starosta na zasedání zmínil o sezemické firmě, o které ale dle svých slov nic neví. Ani v oficiálním zápisu ze zasedání není ani slovo o čemkoliv v celém předchozím odstavci! Já jen dodám, že v Sezemicích funguje svoz tříděného odpadu v pytlích přímo z domu (stejně jako svoz popelnic), přičemž za vytříděný odpad je poskytována sleva na poplatek za svoz TKO. Více na oficiálním webu města Sezemice.

 

* body označené barevně nebyly na zveřejněném programu jednání