5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve čtvrtek 23. března 2023 bude v restauraci Autokempu Buňkov od 18 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo závěrečný účet a účetní závěrku Obce Břehy 2022. Obec loni hospodařila se ziskem 4.738.004 Kč. 

OZ schválilo účetní závěrku Základní školy Břehy, jejíž hospodaření skončilo taktéž kladným výsledkem, a to 12.238 Kč a bude přeúčtován do rezervního fondu.

OZ schválilo účetní závěrku Mateřské školy Břehy za rok 2022, jejíž zisk 25.882 Kč bude rozdělen do fondu odměn (15.000 Kč) a do rezervního fondu.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2023, která řeší vyúčtování voleb.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ u novostavby v ulici Pod Bílou hůrou. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena 15. 12. 2021.

OZ schválilo navýšení počtu zaměstnanců Obecního úřadu Břehy ze stávajících osmi na devět, neboť chce na toto místo přijmout zaměstnankyni z evidence Úřadu práce na veřejně prospěšné práce od června do října 2023. Na toto nově vytvořené místo zároveň obec žádá o podporu právě od ÚP. (V konečném usnesení sice v souvislosti s celkovým počtem zaměstnanců OÚ zazněla číslovka 8, ale podle všeho, co zde bylo řečeno se zdá, že to byla chyba a mělo zaznít číslo 9.)

OZ prodloužilo smlouvu s kronikářem Ing. Ladislavem Kulhánkem do roku 2026.

OZ schválilo kroniku obce Břehy za rok 2022. Jak zaznělo v pozdější diskusi, tato kronika je stejně jako všechny jeho předchozí kroniky plná nejen pravopisných chyb, ale i dalších nesmyslů, konkrétně v té poslední např. tvrzení, že “Válka na Ukrajině mimořádně zvedla ceny energií”. P. Jirava i Morávek se zaklínali osobním pohledem kronikáře, ale konkrétně u tohoto tvrzení pozná i dítě, že nejde o osobní pohled, ale o jednoduše ověřitelné lživé tvrzení. Starosta prý koncept kroniky vrátí k opravě pravopisných chyb, které našel a možná panu Kulhánkovi doporučí, ať se více soustředí na dění v obci. Jinými slovy strká hlavu do písku, protože vytýkání čehokoliv jiného než pravopisných chyb je podle slov pana Morávka “žinantní”.

OZ schválilo smlouvu se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném převodu pozemků 535/10 a 818/31 v ulici Zemědělská. Více viz 2. zasedání.

OZ schválilo dotaci Krajské knihovně Pardubice ve stejné výši jako loni, tedy 5 Kč za každého občana obce Břehy.

OZ schválilo dar na činnost v roce 2023 Sokolu Břehy ve výši 20.000 Kč.

OZ schválilo dar 5.000 Kč Domovu u fontány na zlepšení služeb pro klienty.

OZ schválilo dar 30.000 Kč SDH Břehy na uspořádání akcí Setkání hasičských přípravek a Břežský pohár, které se budou konat o víkendu 28.-30. 4.

OZ vzalo na vědomí úhradu členského příspěvku Obce Břehy Regionálnímu svazku obcí Bohdanečsko na rok 2023 ve výši 32.700 Kč.

OZ schválilo záměr výstavby pumptrackové dráhy pro kola, koloběžky, skateboardy i inline brusle a pověřilo starostu a místostarosty výběrem vhodné lokality a konkrétního provedení. Deklarovaným záměrem je vybudovat okruh tvořený certifikovanými betonovými bloky na asfaltovém podkladu o výměře zhruba 150 m2. Podnět pro stavbu dráhy podalo na OÚ 36 žáků ZŠ Břehy formou petice a i když 11 obyvatel z dotčených ulic Obránců míru a K Rybníku stejnou formou s výstavbou dráhy nesouhlasí, tak dalším argumentem pro výstavbu je kromě Územního plánu i dokument “Plán rozvoje sportu Obce Břehy 2022-2026” schválený dne 22. 11. 2022, kde je záměr vybudování pumptrackové dráhy výslovně zmíněno. Aby ale byla vyslyšena i tato nesouhlasná stanoviska, nebylo hned schváleno původně plánované místo u Technických služeb, ale pověření zastupitelé budou jednat i o dalších možných lokalitách. Zatím zde byly jako relevantní navrženy dvě, a to buď jen o několik metrů blíže k tenisovým kurtům, nebo na místě pravidelného pálení ohňů (Čarodějnice, Čertovský oheň). Tím by se pravděpodobně do jisté míry kontroverzní pálení větví zcela zrušilo. Zde bych navrhla jednak konečně posunout i druhou fotbalovou bránu a také více zapojit obecní štěpkovač, kdy by obec mohla štěpku za nějaký rozumný peníz občanům i prodávat. Byly zde návrhy i na další dvě místa, ale parkoviště u Cikánky je u silnice bez přechodu a daleko a plocha u dětského hřiště by byla problematická z hlediska Územního plánu.

Starosta informoval, že zhruba do měsíce by VaK v Nerudově ulici mohl začít instalovat uzávěry vody a snad na podzim by mohla SUS začít opravovat povrch.

OZ jednohlasně zamítlo zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace v ulici Pod Bílou hůrou, neboť nabídka za 254.487 Kč bez DPH je v porovnání s cenou samotné rekonstrukce, která se navíc bez projektu obejde, poměrně vysoká. OZ stanovilo komisi pro výběr zhotovitele oprav ve složení Jirava, Jirák, Morávek, Šanda, Toman.

OZ schválilo úpravu ceníku pronájmů sálů obce z roku 2019, kde bude navýšena náhrada za energie v topné sezóně ze 30 na 50 % nájmu a bude vypuštěn malý sál v restauraci Na Křižovatce, který je již dlouhodobě pronajatý provozovateli této restaurace.

OZ schválilo záměr pořídit lesní techniku v podobě malotraktoru s příslušenstvím za předpokládanou cenu 1,9 mil. Kč, a to v rámci výzvy Investiční úvěry v Lesnictví z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, potažmo z Ministerstva zemědělství. Zároveň OZ schválilo smlouvu s firmou ALNIO Group na zpracování dokumentace k žádosti o dotaci za nabídkovou cenu 155.000 Kč v případě, že dotaci získáme. V opačném případě může být cena vzhledem k množství podmíněných složek odlišná, předpokládám, že nižší. Dotace by měla pokrýt 50 % nákladů na pořízení malotraktoru a zbytek bude hradit obec formou úvěru se splatností 2-10 let.

OZ schválilo žádost organizačního týmu Run Labe Run o umístění stanoviště tohoto štafetového závodu na parkovišti mezi Cikánkou a mlýnem.

OZ zamítlo žádost Linky bezpečí o finanční dar.

OZ zamítlo možnost partnerské zahraniční spolupráce s některou z obcí na Zakarpatí, kterou nabídl zprostředkovat Pardubický kraj jako partnerský region této ukrajinské oblasti.

OZ schválilo záměr pořízení defibrilátoru vč. vyhřívané skříňky na PIN i proškolení vybraných osob z dotace Pardubického kraje. Vzhledem k časté velké koncentraci lidí v kempu a na hřišti se jeví nejlogičtější jeho umístění na sokolovně nebo např. recepci kempu.

OZ schválilo nabídku firmy Svět oken na kompletní výměnu oken a dveří (pravděpodobně jde jen o ty dvoukřídlé vedoucí přímo do tělocvičny) v sokolovně za cenu 192.716 Kč bez DPH. Jde o bílá standardní fixní okna včetně parapetů a žaluzií na západní straně, otevíravá budou pouze dvě proti sobě. Žaluzie na východní straně nebyly součástí poptávky a budou ještě doobjednány.

Technické služby v sokolovně v těchto dnech dokončují práce na pánských toaletách, opravily část kanalizace v restauraci Na Křižovatce, vymalovaly ve mlýně.

Obec již má stavební povolení na venkovní učebnu u ZŠ.

Dále jsme byli informováni o neformálním příslibu hejtmana Pardubického kraje, že zhruba za 2 roky by mohla SUS začít s opravami silnice na Strašov. V současné době totiž bude opravovat silnici mezi Břehy a Rohovládovou Bělou, která by pak měla sloužit jako přivaděč na dálnici. Teprve ale po opravě silnice na Strašov bude tato osazena značkami omezujícími provoz těžké dopravy nad 12 tun.