4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 31. ledna 2023 od 19 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.
 
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2022.
 • OZ schválilo upravený návrh smlouvy na propachtování kanalizace, která musela být oproti minulému zasedání doplněna o chybějící položky. Záměr bude tedy znovu zveřejněn ve správném znění.
 • OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o na p.č. 124/1, kvůli přípojce plynu k rodinnému domu.
 • OZ schválilo záměr obce pronajmout malý sál s barem a kamny v č.p. 11 na základě žádosti současného nájemce restaurace Na Křižovatce na dobu určitou.
 • OZ z 5 nabídek schválilo nabídku firmy Eltodo a.s. na kompletní přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu 4 fotovoltaických elektráren na budovách obce za cenu 175.400 Kč vč. DPH.
 • OZ schválilo dar 40.000 Kč spolku Nezlomeni na soustředění se závěrečným turnajem, které proběhne od 19. do 27. 8. 2023 v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo dar 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Břehy na pokrytí ztráty z nenavyšování členských příspěvků pro děti, oficiálně na činnost mládeže.
 • OZ schválilo odměny zastupitelů po novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. účinné od 1. 1. 2023.
 • Starosta informoval o uznání víceprací firmy RPA Dotace, s.r.o. kvůli nutnosti opětovného podání žádosti o dotaci na venkovní učebnu ZŠ, i když toto bylo způsobeno aktualizací výzvy ze strany MMR, která proběhla již po prvním podání žádosti. Na částce za vícepráce se obec s firmou teprve dohodne.
 • OZ schválilo revizi kupní smlouvy na betonové silážní jámy (žlaby) od ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice spočívající ve vypuštění problematické parcely č. 504/2 z kupní smlouvy. Majitelky této parcely pravděpodobně měly o žlaby také zájem. Obec se tímto chce vyhnout případným právním sporům.
 • OZ schválilo přípravu opravy elektroinstalace ve velkém sále restaurace Na Křižovatce.
 • OZ jednohlasně zamítlo žádost o dar dobročinné organizaci Zdravotní klaun.
 • OZ schválilo záměr opravy elektroinstalace a osvětlení v sokolovně. Zároveň OZ schválilo podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na tuto opravu. Starosta pro tuto žádost nechal zpracovat předpokládaný rozpočet, který počítá s částkou 124.223 Kč.
 • Starosta také informoval o dalších probíhajících i plánovaných pracích v sokolovně. Na WC muži jsou hotové hrubé zednické práce provedené Technickými službami (řešení zápachu z odpadu), nové obklady zde má provést Petr Žáček za zhruba 40 tis. Kč, neboť jediný ze všech oslovených řemeslníků může dříve než v létě. V plánu je také výměna oken za plastová. Pan Morávek navrhl, aby kromě dvou protilehlých otevíravých byly všechny fixní, a to především kvůli ceně. Již oslovil firmu Svět oken, která okna zaměří a na základě jejich nabídky bude obec poptávat i jiné firmy.
 • Starosta informoval o obdržených stížnostech na autobusy, které po poslední změně jízdních řádů nenavazují na vlakové spoje. Oslovil proto dopravního experta Ing. Matouše, který navrhl úpravy konkrétních autobusových spojů. Tento návrh starosta zašle na odbor dopravy Pardubického kraje s požadavkem na zjednání nápravy.
 • Starosta informoval o problematickém řešení žádosti o kácení jírovců podél silnice na Sopřeč, kde právě Obec Břehy má v rukou konečné rozhodnutí. Problém je v tom, že dopravní inspektorát PČR i odbor dopravy MěÚ Přelouč dal stanovisko kladné kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky, zatímco odbor životního prostředí stejného úřadu dal stanovisko zamítavé. Pokud stromy nebudou pokáceny, Pardubický kraj nemůže tuto silnici řádně opravit, protože asfalt nelze u stromů dostatečně hluboko vyfrézovat a korunu hráze na Žernově nelze řádně zpevnit. Kvůli většímu zatížení této silnice nelze opravu povrchu provést stejně provizorně jako u silnice na Semín.
 • Na stížnost z řad občanů, že v obytné zóně Na Novině pravidelně několikrát denně jezdí nákladní auto autoškoly SOUz Chvaletice starosta přislíbil, že do školy přímo zavolá a situaci se pokusí vyřešit.
 • Pan Morávek informoval, že má být brzy zveřejněna dotační výzva z MMR, která by byla vhodná na pořízení objektu bývalé restaurace Cikánka a k její přestavbě na chráněné bydlení pro seniory.
 • Dále pan Morávek představil další svojí vizi: pokud se v budoucnu podaří udělat společenský taneční sál z haly u mlýna, pak by se z velkého sálu Na Křižovatce dal udělat opět sál divadelní a vrátit se tak k historické osvětové besedě. Toto využití sálu chce vyzkoušet již na jaře pozváním chlumeckého divadla.
 • Nakonec starosta informoval o množství různých akcí v knihovně a o plánované výstavě ve mlýně, tentokráte fotografií Vincenta Fikara. Vernisáž s autorským čtením má být 4. března 2023 a výstava bude trvat asi 2 měsíce.