2. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 22. listopadu 2022 od 18 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2022.

OZ schválilo smlouvu na věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 327/4 z důvodu rekonstrukce vedení.

OZ znovu (prvně na 24. zasedání) schválilo záměr směny nepotřebného obecního pozemku p.č. 379/66 (bývalá cesta prostředkem pole za haldou) za část 3 státních na sebe navazujících nezastavěných částí pozemků víceméně kopírujících cestu v ulici Zemědělská od brány až k lesu (p.č. 818/25, 535/4 a 818/23). Zbylá část navazujících pozemků (p.č. 535/10 a 818/31), které jsou již zastavěny komunikací mohou být na obec převedeny bezplatně. Opětovné schválení bylo nutné z důvodu přesnější formulace usnesení. Vyřízení této žádosti na Státním pozemkovém úřadu bude trvat pravděpodobně rok.

OZ schválilo ukončení smlouvy s firmou RPA Dotace (schválena na 21. zasedání), která měla řešit žádost o dotaci ze SFPI na sociální bydlení v bytovém domě na pile “pod komínem” s tím, že obec firmě uhradí dosud poskytnuté služby. Výstavbu BD “pod komínem” s malometrážními byty bude tedy obec hradit pouze z vlastních prostředků a stejně jako v sousedním objektu je hned prodá. Obec se zmiňované dotace vzdává kvůli podmínkám (udržitelnost 20 let, v průběhu kterých by obec musela poskytovat domovní a sociální služby, nájemné max. na 2 roky, výběr nájemníků výhradně dle předepsané metodiky, a další….)

OZ schválilo záměr vybudování technologie pro umístění internetového přístupového bodu na budově mlýna. Jedna firma již takovou nabídku učinila, a to s protislužbou poskytnutí jedné veřejné IP adresy pro internetové pokrytí mlýna zdarma a provozem zařízení ve vlastní režii.

OZ schválilo nabídku firmy AMV CZECH na pořízení tepelného čerpadla vzduch-vzduch (Sinclair) s výkonem 7 kW k vytápění tělocvičny ve 2. NP mlýna. Tepelné čerpadlo bylo firmou nabídnuto za cenu 32.450 Kč. Cena ovšem nebyla součástí usnesení, takže nemusí být dodržena a na práce mají Vančurovi bianko šek..

OZ schválilo záměr budování fotovoltaických elektráren na vhodných obecních budovách a určilo výběrovou komisi (Jirava, Jirák, Morávek, Fialková) pro poptávání firmy, která dodá kompletní stavbu vč. dotace. Předpokladem je, že nejdříve se bude řešit FVE na ZŠ, protože plánovaná venkovní učebna, na kterou je již podána žádost o stavební povolení, bude muset mít jako veřejná budova fotovoltaické panely povinně. Logické tedy prý bude jejich napojení na FVE v budově školy. Hrubým odhadem by kompletní cena za FVE na ZŠ mohla být kolem 700 tis. Kč.

OZ schválilo rozšíření funkcí veřejného rozhlasu o možnost jeho ovládání z mobilního telefonu (možnost využití v krizových situacích) za 15.800 Kč bez DPH od firmy ELMIK.

OZ schválilo nutný upgrade software Gordic na SQL verzi (stávající již nebude podporována) za 22.610 Kč (samotný upgrade) + instalaci za 1.050 Kč/h (max. 25 h). Roční paušální poplatek za SW je ve zhruba 30.000 Kč.

OZ neschválilo zhasínání veřejného osvětlení mezi 23. a 3. hodinou v noci z důvodu úspory elektřiny. Úspora, které by takto obec mohla dosáhnout by byla max. kolem 60 tis. Kč ročně. Obec má ale cenu elektřiny za osvětlení až do konce roku 2023 fixovanou na částce 3.240 Kč/MWh bez DPH a tedy i celkově vynaložená částka za veřejné osvětlení je prakticky totožná, jako v minulých letech. Dalším argumentem pro nezhasínání byla také bezpečnost v obci.

OZ schválilo strategický dokument Plán rozvoje sportu do roku 2026, který bude využíván zejména v žádostech o dotace.

OZ schválilo záměr ucházet se o dotaci na vybudování nových kapacit pro poskytování sociálních služeb pro seniory. Obec by podle Petra Morávka chtěla vybudovat „malý domov pro seniory“ ze Břehů včetně zázemí pro personál. Žádost lze podat až do 3. 8. 2023, realizace má být možná do roku 2026 s maximální dotovanou částí projektu ve výši 85 % a dobou udržitelnosti 5 let.

OZ schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2023 od Pardubického kraje na opravu chodníku v ulici Štěpánkova. Dotace má pokrýt maximálně polovinu nákladů v předpokládané výši 400 tis. Kč.

OZ schválilo dodatek smlouvy o dotaci na podporu SDH s Pardubickým krajem. Dotace je určena na pořízení Fordu Tranzit pro SDH Břehy do konce roku 2022 (schválená na 29. zasedání). Požadovaný vůz bohužel na trhu momentálně není dostupný, proto byl termín nákupu tímto dodatkem posunut do 30. 11. 2023.

OZ neschválilo záměr spolupodílení se na investicích do obnovy kanalizace v ulicích Zemědělská, Na Pískách a část Bahníkovy a Obránců míru. Firma Acu Invest SE chce na na p.č. 535/7 stavět 24 rodinných domů, což bez obnovy navazující kanalizace nebude možné. Znovu zde chci upozornit na neprůhlednou vlastnickou struktury firmy Acu Invest SE.

OZ schválilo jednorázové odměny aktivním členům JSDH Břehy v celkové výši 24.701 Kč.

OZ schválilo členské příspěvky RSO Bohdanečsko na rok 2023 ve výši 32.700 Kč (1.090 obyv. × 30 Kč).

OZ schválilo snížení nájmu restaurace v Autokempu Buňkov majitelce Lucii Jelínkové ve výši 30.000 Kč z celkové roční částky 158.400 Kč, a to hlavně z důvodu zvýšení cen energií.

OZ schválilo smlouvu s firmou Elektrowin na zajištění stabilního sběrného místa zpětného odběru elektroodpadu, za  který obec nebude muset platit tak, jako za mobilní svoz jednou za půl roku. Naopak za sebraný elektroodpad bude firma Elektrowin obci platit v závislosti na jeho množství. V souvislosti s tím také bude nutná aktualizace vyhlášky č. 3/2021, kam je třeba přidat elektroodpad jako jednu z položek tříděného odpadu v obci Břehy.

Dále zastupitelstvo jednalo o žádosti o pronájem budoucí zasedací místnosti ve mlýně (její zařizování je plánováno na jaro 2023)  ke zkouškám kapel Acoustic band a Není zač! Ty měly pro své zkoušky pronajatý sál restaurace Na Křižovatce. Bohužel tam jednak není oddělené vytápění od samotné restaurace a obchodu a jednak provozovatel restaurace snad plánuje pořádání akcí v sále, při kterých by kapely musely svou aparaturu sklízet. V tomto ohledu mi přijde naprosto nesmyslný návrh na klubovnu v sokolovně, která je min. 3krát týdně využívána Sokolem. Gabriela Fialková navrhla myslím jediné smysluplné řešení, a to sejít se přímo s žadatelem panem Mrázkem a vyjasnit si na jedné straně požadavky kapely a na straně druhé reálné možnosti obce. Jak znělo konečné usnesení bohužel nevím – můžete mi napsat…

Podle programu předneseného na začátku asi zase od obce dostaneme kalendář na rok 2023.