18. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

aktualizováno 2. 6. 2017

Ve středu 31. května 2017 od 18 hodin se bude v restauraci Cikánka konat 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 
OZ schválilo závěrečný účet obce Břehy se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a hospodářský výsledek MŠ a ZŠ za rok 2016. Zatímco závěrečný účet i zprávu OÚ zveřejnil, hospodářský výsledek obou škol dosud zveřejněn nebyl. Jak jsme se ale mohli mimoděk v rámci jiného bodu jednání dovědět, tak MŠ loni hospodařila se schodkem asi 40 tis. Kč. O hospodaření ZŠ ale zatím nevíme nic.

OZ schválilo stavbu provozovny kadeřnictví v Družstevní ulici.

OZ schválilo smlouvu o právu provést stavbu kanalizace a vodovodu v lokalitě “Na Pile” firmou Koreček s.r.o.

Starosta informoval o prodloužení termínu pro převod pozemku pod cyklostezkou z Pardubického kraje na obec Břehy do 30. 11. 2017.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro (v programu mylně uvedena ZŠ) na rok 2017 o 100.000 Kč na pořízení nového vybavení.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace SDH Břehy na požární techniku (zřejmě jde o 4 pneumatiky na Tatru 815 – viz 17. zasedání) a věcné prostředky požární ochrany pro rok 2017 od Pardubického kraje.

OZ schválilo poskytnutí dotace Moped klubu Břehy ve výši 25.000 Kč na pořádání Stadion cupu.

OZ schválilo poskytnutí dotace 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí.

Starosta informoval o možnosti podávat připomínky k odstraňování nánosů v korytě Opatovického kanálu, a to do 23. 6. 2017. Starosta zde tvrdil, že podrobnější informace nalezneme na webu města Přelouče. Tam ale nic není a kromě zveřejněné smlouvy vč. dodatku na provedení těchto prací na webu Ministerstva zemědělství nejsou informace o této akci k dohledání nikde na internetu. Zájemci se tedy s problematikou můžou blíže seznámit jen osobně na Odboru životního prostředí v Přelouči.

Starosta informoval o pokračování řízení ohledně plavebního stupně Přelouč II., které řeší Královéhradecký kraj.

OZ schválilo již podepsanou smlouvu o dílo na opravu hasičské cisterny (Tatra 815) s firmou Komet s.r.o. Pečky za cenu 541.850 Kč vč. DPH. Momentálně je již objednána nová cisterna.

Starosta informoval a OZ schválilo dosavadní průběh prací ve 3. NP ve mlýně:

  • Družstvo vlastníků Police nad Metují – zateplení podhledů tvrdou PUR pěnou za 182.362 Kč vč. DPH
  • Michal Židlický – rastr, sádrokarton
  • Marcel Novák – nátěry sloupů a nosníků protipožární barvou
  • Vlk & Ondráček – podlahy a obklady stěn
  • Josef Huňáček ve spolupráci s p. Blažejem z Lohenic – elektroinstalace

Celkové náklady na opravy mlýna jsou podle starosty ve výši 4.926.905 bez DPH což je zavádějící informace, protože podle mého názoru obec v tomto případě na odpočet DPH nemá nárok, tedy skutečné náklady by podle tohoto tvrzení měly být 5.961.555 Kč (tedy cena vč. DPH). To ale pořád tak úplně neodpovídá částce ze starostou poskytnutého rozpočtu, která již ke konci roku 2016 dosahuje výše 6 203 721 Kč – viz podrobný rozpočet.

Starosta informoval o pokračování procesu změny č. 2 územního plánu týkající se Žernova.

OZ dodatečně schválilo poskytnutí daru po 2.000 Kč pro každé dítě, které se 28. 5. zúčastnilo “vítání občánků”. Bylo přivítáno 15 dětí, šestnácté ale chybělo. Neznám sice poměry rodiny nepřivítaného dítěte (a možná je to tak lepší, protože nejsem zaujatá), ale nejen samotný fakt, ale i způsob prezentace důvodů, proč ono dítě tento příspěvek nedostane se mi zdál dost arogantní. Ne, že by existovalo nějaké pravidlo, kdo podobný příspěvek dostat nemůže, ale řečnická obratnost starosty a evidentní neinformovanost zastupitelů jim nedala ani možnost rozhodnout se jinak, a tak jeho „návrh“ jednohlasně posvětili. Znovu se tu dostáváme k neustále žhavé otázce: opravdu všichni zastupitelé vždy přesně ví, o čem hlasují??

OZ schválilo pronájem přístavku ve mlýně pro kancelář Lesů ČR za 3.770 Kč bez DPH měsíčně na dobu neurčitou a s půlroční výpovědní lhůtou.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na rok 2017 od Pardubického kraje ve výši 110.000 Kč, kterou využije na další úpravy návsi Na Křižovatce.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2017. Proč ale nevzalo na vědomí i první letošní změnu, jejíž zveřejnění na webu obce bylo antedatováno? A kde je šestá rozpočtová změna roku 2016? Ta nebyla ani projednána, natož zveřejněna. Navíc všechny rozpočtové změny zveřejněné po 14. zasedání (27. 9. 2016) nejsou buď podepsány vůbec, nebo jsou podepsány pouze starostou, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva ze dne 27. 9. 2016, kde je výslovně napsáno, že rozpočtová opatření schvaluje starosta spolu s místostarostou!! Dokonce je to stejně popsáno i v příloze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Upřímně řečeno, ani já to nepovažuji za závažné pochybení, ovšem i takovými formalitami neustále narážíme na hluboce zakořeněný princip samovlády v naší obci.

OZ schválilo přeložky telefonu a plynu v rámci připojení lokality “Na Pile” na tyto sítě.

OZ znovu schválilo smlouvu o právu provést stavbu ubytovny v autokempu, která byla již schválena na minulém zasedání, ovšem bylo nutné provést formální změnu v názvosloví, kde byla “novostavba” změněna na “přístavbu” kvůli přípojkám společným pro více staveb.

OZ schválilo předání dlužních úpisů neplatícím nájemníkům bytů v BD č. p. 2 a 107 a v případě neuznání dluhu na nájemném předání věci advokátní kanceláři.

Místostarosta informoval, že se obec Břehy opět přihlásila do soutěže Vesnice roku 2017 a ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 10.45 h. bude ve Břehách přítomna hodnotící komise.

OZ neschválilo (jak starosta avizoval ještě dříve, než nás se samotnou žádostí seznámil) rozšíření školského obvodu MŠ Břehy i na Přelovice, které vlastní MŠ nemají a chtěli by tímto rozšířením tzv. spádovosti umístit své 3-4 děti v naší školce.

OZ schválilo sídlo nově vznikajícího spolku Sport Břehy na adrese sokolovny, tedy Ke Hřišti 250.

Starosta informoval o skutečnosti, že hygienická kontrola v ZŠ Břehy shledala nedostatek v absenci přípravny zeleniny ve školní jídelně, a proto starosta momentálně hledá řešení k nápravě. Naopak stejná kontrola v MŠ dopadla starosty výborně.

Dále starosta informoval, že na Vrchní státní zastupitelství v Praze podal podnět k přezkoumání rozdělování dotací od MŠMT v roce 2014 z důvodu možné souvislosti s momentálním vyšetřováním kauzy “Pelta a dotace”. Obec totiž byla tehdy s žádostí o dotaci neúspěšná. Věc prý byla předána PČR.

Starosta v diskuzi také odpověděl na dotaz ohledně prodeje bytů v č. p. 107 – jeden byt je již prodaný a jeden je zatím v jednání. Zmínil zde také možnost, že byty neplatičů budou nabídnuty k prodeji jiným zájemcům.

Aktuální stavy finančních prostředků v bankách obce jsou následující:
KB – 1.340.333 Kč
ČS – 200.000 Kč
ČNB – 150.000 Kč

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu