16. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve středu 26. června 2024 od 18 hodin bude v restauraci Na Křižovatce veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o. schválila výsledek hospodaření roku 2023 ve výši -217.690 Kč. Ztrátu jednatelka Lucie Jelínková zdůvodnila vysokými odpisy mobilheimů. Podle zveřejněných výkazů za roky 2022 a 2023 to vypadá, že tyto mobilheimy byly sice pořízeny již v roce 2022, ale společnost je začala odepisovat teprve v roce 2023. Ačkoliv dle zákona by měly být odepisovány 5 let, byla v roce 2023 odepsána celá polovina jejich pořizovací hodnoty. Mám tedy podezření, že byl neoprávněně snížen základ daně.
Dále jednatelka informovala o tom, že byla opravená jedna ubytovna a na podzim by chtěla realizovat první etapu oprav sociálních zařízení v apartmánech za podpory Pardubického kraje ve výši 268 tis. Kč. Návštěvnost v roce 2023 byla 6.821 lidí na 16.530 nocí, z toho bylo 463 hostů ze zahraničí. Průměrně v kempu lidé strávili necelé 4 dny, což je méně, než v minulých letech. Kemp je hojně využíván cyklisty i díky Labské stezce.

OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2024.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na elektrický pilíř “na pile”.

OZ schválilo dar Sokolu Břehy na činnost ve výši 25.000 Kč.

OZ schválilo vnitřní směrnici obce, kterou se na místo stávajících papírových stravenek zavádí pro zaměstnance obce Břehy stravenkový paušál.

OZ vzalo na vědomí navýšení kapacity jídelny Základní školy Břehy z důvodu navýšení počtu žáků ZŠ o 5 jídel na celkových 75 jídel.

OZ zamítlo žádost o dar Asociaci Radost.

OZ schválilo nařízení obce Břehy č. 1/2024 o krizovém štábu obce.

OZ schválilo komisi ve složení Jirava, Jirák, Morávek pro výběr nejlepší nabídky na opravu chodníku v ulici Nerudova (od obchodu na sever). Je opět počítáno s čerpáním dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova.

OZ schválilo záměr využití energetického poradenství pro obec od firmy Optimal-Energy.cz, a.s. Samotné poradenství má být zdarma, firma snad má mít provizi od dodavatele energií, se kterým obec jejím prostřednictvím uzavře smlouvu.

OZ schválilo pořízení nového webu obce. Půjde o upgrade stávajícího webu od firmy Webhouse za 43.127 Kč bez DPH. Starosta tento krok obhajoval existencí připomínek na nemodernost nynějšího webu. Možná to ale také souvisí s ukončením dosavadní služby Google Universal Analytics ke konci června.

Starosta informoval o plánování vysokorychlostní železnice1, která má zasahovat i do katastru obce Břehy. Pod nesouhlasné stanovisko s odbočkou vysokorychlostní tratě (VRT) do Pardubic, které již podal Regionální svazek obcí Bohdanečsko (RSOB) se již starosta podepsal. OZ zde odhlasovalo souhlas s obsahem vyjádření RSOB a navíc odsouhlasilo, aby Obec Břehy zaslala Ministerstvu dopravy a Pardubickému kraji svůj vlastní nesouhlasný dopis.
Jako hlavní argument nesmyslnosti odbočky VRT do Pardubic uváděli zastupitelé kromě těsné blízkosti koridoru tratě s obytnými domy či dalšího narušení infrastruktury obcí ve všech variantách vedení tratě i tvrzení, že vlaky na trati Praha – Vratislav budou zajíždět do Pardubic a zase se na trasu vracet. Toto se mi ale nepodařilo z veřejně dostupných zdrojů potvrdit. Naopak na oficiálním webu VRT se uvádí toto: “Hlavní směr na Polsko zajistí rychlou dopravu do turistických oblastí Krkonoš. Odbočná větev do Pardubic umožní převedení dálkové dopravy ze stávajícího koridoru na vysokorychlostní trať a zajistí zrychlení do Orlických hor. Zrychlíme tak dopravu mezi Olomoucí, Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí a Prahou a zároveň zvýšíme kapacitu pro nákladní dopravu na tratích přes Kolín i Velký Osek. Odlehčíme a zjednodušíme i dopravu do Ostravy.” Ještě lépe to dokresluje toto schéma2.
Nakonec v diskusi ještě navrhl pan Morávek podání žádosti o informace na Správu železnic, kdo konkrétně je za návrh slepé odbočky do Pardubic zodpovědný, abychom jej “zlikvidovali”. OZ pak schválilo obecnější usnesení, aby Obec Břehy zaslala na Ministerstvo dopravy, resp. Správu železnic žádost o informace na problematiku odbočky VRT do Pardubic.

OZ schválilo nabídku firmy Osvětlení a energetické systémy a.s., která spravuje veřejné osvětlení (VO) v obci Břehy prý už asi 20 let, na výměnu stávajících sodíkových světel za LED osvětlení, což má vést k úspoře energie ze současných 44 MWh na 13 MWh ročně. Samotná výměna v hodnotě 424 tis. Kč bez DPH má být pro obec zdarma v rámci stávající smlouvy a celková paušální částka za správu VO (provoz, správa, údržba, elektřina) se má ze stávajících 648 tis. Kč ročně snížit na 473 tis. Kč ročně. Obec však musí s firmou uzavřít 4letou smlouvu (dodatek ke stávající smlouvě) na správu VO. Cena za elektřinu se ale může dle situace na trhu zvýšit. Realizace má proběhnout na podzim. Po výměně pak má být osvětlení regulováno tak, že v hlubokých nočních hodinách se intenzita světla bude snižovat (jednak kvůli úspoře energie, jednak kvůli omezování světelného smogu). Tento rozdíl však nemá být nijak významně viditelný. Nová světla mají mít navíc konektor s možností budoucího propojení např. celé sítě VO, u které pak lze ovládat jednotlivé lampy samostatně.

OZ schválilo dar ve výši 35.000 Kč Moped klubu Břehy na pořádání Stadion cupu 10. 8. 2024 .