14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_14_program_27092016V úterý 27. září 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtovou změnu 2/2016.

OZ schválilo pravomoc starosty a místostarosty společně schvalovat rozpočtové změny, přičemž vždy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva budou o těchto změnách podrobně informovat.

OZ schválilo kroniku obce Břehy za rok 2015 od Ladislava Kulhánka.

OZ schválilo nájemní smlouvu prodejny potravin (Nerudova 224) za 5.000 Kč měsíčně firmě Česká večerka s. r. o.

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. schválila zajištění projektové dokumentace na výstavbu druhé bezbariérové ubytovny v kempu. Projekt má stát asi 55 tis. Kč bez DPH, stavební povolení asi 10 tis. Kč. Podle jednatelky autokempu je o ubytování v tomto zařízení velký zájem nejen v letním období, ale i mimo sezonu, kdy je nynější ubytovna využívána např. pro ubytování dělníků, nebo jako nouzové krátkodobé bydlení. Vzhledem k tomu, že do stávající ubytovny jezdí mimo jiné pravidelně tři skupiny hendikepovaných sportovců, bude se hledat dotační program, který by výstavbu druhé bezbariérové ubytovny podpořil.

OZ schválilo vytvoření 15 parkovacích míst u restaurace Na Křižovatce pracovníky technických služeb obce, přičemž firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bude odpovědná za stavební dozor. Na projekt bude čerpána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, přičemž dotace má krýt 50 % nákladů. Příští rok se předpokládá pokračování prací za stejných podmínek, takže OZ schválilo podání žádosti o stejnou dotaci i na rok 2017.

OZ schválilo přípravu kupních smluv na čtyři byty v domě č. 107 se stávajícími nájemci s tím, že se ještě dohodnou s obcí na možnosti oprav aktuálních závad. Na OÚ bylo doručeno 6 žádostí, z čehož jedna žádá odložení koupě a druhá o doplňující informace, což se starostovi zdálo nesmyslné, proto tuto žádost odložil. V diskusi se pak posledně zmíněná žadatelka snažila vysvětlit, že se jí cena za její byt zdá vysoká v ohledu několika důvodů: rozpor ve výměře bytu, havarijní stav plynového kotle a komínů, který obec (vlastník objektu), stejně jako jiné problémy dosud neřešila, velmi podobná cena nových bytů na pile, znalecký posudek, který byl proveden “od stolu”, aniž se byl v bytě kdokoliv podívat na jeho skutečný stav. Starosta odpověděl vlastně jen na to, že cena bytů byla tvořena na základě znaleckého posudku narozdíl od bytů na pile, kde se mohlo vycházet z nákladové ceny.

OZ schválilo nákup tří dýchacích přístrojů pro SDH Břehy, přičemž část nákladů na jejich pořízení má být hrazena z dotace.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro mateřskou školu na rok 2016 o 70.000 Kč.


OZ schválilo záměr koupě objektů bývalé pily (budovy kolem komína včetně komína samotného) za zhruba 640 tis. Kč a oslovení firmy RPA Brno, aby za 30.600 Kč + 3-5% z dotace vypracovala a podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace má z 90 % pokrýt náklady na pořízení objektu a jeho přestavbu na 8 malometrážních sociálních bytů, které musí být k tomuto účelu pronajímány  min. 5 let za cenu max. 57,50 Kč/m2. Nájemní smlouvy musí být uzavírány na dobu určitou. Po pěti letech si však dle slov starosty může obec s byty dělat, co chce. Zpracování žádosti a následný realizační management bude obec stát přes 50.000 Kč plus 3-5 % z dotace podle její výše.

OZ schválilo odkoupení malých částí soukromých pozemků zabraných stavbou cyklostezky.

OZ schválilo přípravu obecně závazné vyhlášky, která má vymezit výjimky v zákonem stanoveném nočním klidu, aby o plánovaných akcích všichni občané obce dopředu věděli. Místostarosta slíbil konzultaci s místními spolky a následné připravení znění vyhlášky, kde budou vypsány termíny a akce pro veřejnost, u kterých se předpokládá, že v rámci jejich průběhu nebude po 22. hodině dodržen noční klid.

OZ schválilo roční zkušební provoz umístění a svozu sběrné nádoby na použitý jedlý olej nabídnuté obci zdarma Liborem Černohlávkem.

OZ schválilo dodatek č. 2/2016 ke smlouvě s SOP, a. s. ohledně navýšení počtu sběrných nádob na plast a kovový odpad.

OZ schválilo záměr zpřístupnění luk podél silnice Břehy-Přelouč po dohodě s Ředitelstvím vodních cest ČR za účelem jejich sečení. Zpřístupněním se myslí cesta od Střídně k labskému mostu. Za tím účelem má být také postupně v tomto zimním období prováděno kácení dřevin v dotčené oblasti.

Starosta informoval o dalších stavebních úpravách ve mlýně na Výrově.

Starosta informoval o změně územního plánu č. 2 týkající se Žernova.

OZ schválilo příspěvek na otevřený šachový turnaj Listopádí pořádaný TJ Sokol ve Břehách 19. 11. 2016.

Starosta informoval o umístění pumpičky na kolo – opěrný bod „Pro cyklistovu duši“ před autokempem Buňkov, kterou financovala Nadace Partnerství a Pardubický kraj. Tamtéž bude také přes silnici umístěn demontovatelný zpomalovací práh a dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h.

Starosta informoval o nové informační tabuli Klubu českých turistů umístěné u cesty za restaurací Cikánka informující o bezbariérové trase k Černému nadýmači.

V diskusi padla žádost o uspořádání osvětové besedy pro řidiče.

 

*barevně označené body nebyly na zveřejněném programu